ZYCZENIA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ośrodek Kultury i Rekreacji dokłada najwyższej staranności w zakresie ochrony prywatności.

Wiemy, że tylko dokładna informacja o działaniach podejmowanych na danych osobowych pozwoli Ci nam zaufać i korzystać w pełni z możliwości naszego Serwisu. Dlatego ustanowiliśmy Politykę Prywatności, w której dowiesz się jakie kroki podejmujemy dla zapewnienia rzetelności i transparentności przetwarzania danych osobowych, jakich standardów przestrzegamy i w jakim zakresie zbieramy i dokonujemy działań na danych osobowych.

Zanim skorzystasz z serwisu w jakiejkolwiek formie, zapoznaj się z pełną treścią niniejszej Polityki. Pamiętaj, że korzystanie z serwisu oznacza pełną akceptację procedur i standardów stosowanych przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie i wynikającej z  tych  działań Polityki.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się
z nami korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu Polityki.

Kilka definicji …

Dane Osobowe.  To dane o Tobie, a zbierane za pośrednictwem serwisu oraz przetwarzane przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie;

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie, z siedzibą przy ul. Kasztanowej 16, 49-200 Grodków, jest samorządową instytucją kultury Gminy Grodków. Jednocześnie jest Administratorem danych osobowych i podmiotem zarządzającym serwisem www.okir.pl;

Polityka. Właśnie ją czytasz. To zbiór zasad, reguł oraz naszych doświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych;

Przetwarzanie. To dokonywane przez nas operacje na danych osobowych. Przez przetwarzanie rozumiemy czynności takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, a zwłaszcza te operacje, które prowadzą do przeprowadzenia dla Ciebie skutecznej transakcji zakupu biletów bądź usprawniają kontakt między nami;

Serwis To strona dostępna pod adresem www.okir.pl;

RODO Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO – polski skrót). Unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, które wchodzi w życie 25 maja 2018 roku;

To, co nam powiesz udoskonali cały serwis

Przed skorzystaniem z funkcjonalności serwisu możemy prosić Cię o podanie niektórych danych osobowych, przy czym nigdy nie prosimy Cię o podanie danych, które nie są nam niezbędne.

Cały czas doskonalimy serwis, dlatego podczas korzystania z serwisu mogą być gromadzone
w sposób automatyczny różne informacje o osobach przeglądających serwis, w tym o Tobie.

Szanujemy Twój wybór, dlatego podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Pamiętaj jednak, że w przypadku niepodania danych osobowych, o które zostaniesz przez nas poproszony, nie uzyskasz dostępu do funkcjonalności serwisu.

      Kiedy i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Gdy chcesz kupić bilet…

Podczas zakupu biletu poprosimy Cię o podanie danych tj.: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Twoje dane przetwarzane będą wyłącznie w celach realizacji usługi tj. dokonania zakupu biletu.

Gdy chcesz być na bieżąco…

Jeśli nie chcesz przeoczyć ważnego wydarzenia bądź zbliżającej się premiery możesz zapisać się do „Newslettera” wysyłając na adres ofertaokir@gmail.com pustą wiadomość mailową. Pracownicy Ośrodka dołączą wtedy Twój adres do listy kontaktowej. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

Wszelkie aktualności dostępne są także na portalu społecznościowym Facebook. Znajdziesz nas pod nazwą Dom Kultury w Grodkowie (official account) oraz Kino Klaps.

Podane dane mogą być przetwarzane, za Twoją zgodą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie oraz w celu przesyłania informacji środkami komunikacji elektronicznej.

Gdy masz pytania…

Możesz się z nami skontaktować wysyłając wiadomość mailową na adres okirgrodkow@gmail.com lub pod numerem telefonu podanym w zakładce Kontakt na stronie internetowej serwisu.

Możesz również skontaktować się z nami poprzez fanpage na portalu społecznościowym Facebook, w przez dodanie komentarza lub wysłanie wiadomości do profilu.

Komu przekazujemy dane

Przekazane Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Grodkowie dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:

 1. wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;

 2. przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:

 1. osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

 2. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie,

 3. innym odbiorcom danych, tj. firmie Visualnet.pl, która odpowiada za hosting systemu biletowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie oraz SpółcePayPro S.A., która realizuje usługi płatnicze przy zakupie biletów on-line w naszym systemie biletowym.

Dodatkowo informujemy, że jeśli chcesz przesłać jakiekolwiek informacje, uwagi czy też zastrzeżenia związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz inne zapytania w zakresie działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie możesz skontaktować się z nami za pomocą odrębnych adresów e-mail dostępnych na stronie www.okir.pl w zakładce kontakt.

Twoje prawa

Pamiętaj, że to Ty decydujesz o zakresie i celu przetwarzania, dlatego chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,

  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,

  3. jeśli będzie to możliwe technicznie, także uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 • do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);

 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

  1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

  2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub, w których były przetwarzane;

  3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;

  4. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;

  5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

 • ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

  1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;

  2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

  3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

 • do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania
  i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie lub innego organu nadzorczego.

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Jak możesz domagać się realizacji przez nas swoich praw

Wszelkie żądania w powyższych kwestiach możesz wnieść kontaktując się z nami – dane kontaktowe do nas znajdziesz na końcu Polityki.

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Twoje dane są z nami bezpieczne

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, dlatego stosujemy bardzo wysokie zabezpieczenia oraz zachowujemy poufność wszelkich przekazanych informacji. Jednym z elementów naszych zabezpieczeń jest polityka bezpieczeństwa, którą przyjęliśmy oraz sumiennie stosujemy. Wypełniamy także wszystkie obowiązki spoczywające na nas jako na administratorze danych osobowych, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z RODO.

Cookies (Ciasteczka) oraz adres IP

Chcemy udoskonalać nasz serwis, ułatwić korzystanie z niego oraz jak najlepiej dopasować go do Twoich potrzeb, dlatego poza dobrowolnie podanymi przez Ciebie informacjami korzystamy
z ciasteczek (pliki cookies), tj. plików zawierających dane informatyczne, które zapisywane są na używanym przez Ciebie urządzeniu końcowym tak, że możliwe jest ich odczytanie po ponownym połączeniu z serwisem. My zaś możemy dzięki nim możemy tworzyć statystyki dotyczące korzystania z serwisu, co pozwala nam na jego ciągłe ulepszanie. Ciasteczka mają służyć Tobie i nam. Ich celem jest dostosowanie zawartości serwisu do Twoich indywidualnych preferencji, optymalizacji korzystania z serwisu oraz jego indywidualizacji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pamiętaj, że zawsze możesz zrezygnować z ciasteczek. Niezależnie od tego, jakiej przeglądarki internetowej używasz, możesz skorzystać z opcji wyłączenia ciasteczek zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji możesz znaleźć u producenta stosowanej przez Ciebie przeglądarki (Opera, Firefox , Internet Explorer, Chrome, Safari). Jeżeli jednak zdecydujesz się pozostać w serwisie bez wyłączenia ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

Więcej o plikach cookies możesz dowiedzieć się ze strony wszystkoociasteczkach.pl

Trochę o prawach autorskich

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) Ośrodka Kultury Rekreacji w Grodkowie – kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie www.okir.pl w całości lub też w części, w jakimkolwiek medium bez oficjalnej zgody właściciela jest zabronione.

Serwis nie odpowiada za zabezpieczenie danych osobowych samodzielnie udostępnianych przez Ciebie i dane te nie są objęte Polityką Prywatności.

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie zastrzega sobie prawo do zmiany i poprawiania informacji zawartych na stronie Internetowej bez uprzedniego informowania o tym jej Użytkowników.

Skontaktuj się z nami

W Ośrodku Kultury i Rekreacji powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej agatawagner@onet.pl

 

 POBIERZ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI

👁 A+ A-
pełny HTML | wersja mobilna
[X]

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.