ZYCZENIA

STATUT I REGULAMINY

STATUT OŚRODKA KULTURY I REKREACJI
W GRODKOWIE

Rozdział I
Przepisy ogólne

§1

Ośrodek Kultury i Rekreacji, zwany dalej "Ośrodkiem" jest samorządową instytucją kultury, samodzielną pod względem organizacyjnym, posiadającą osobowość prawną.

§2

 1. Do zakresu działania Ośrodka należy działalność kulturalno - oświatowa i rekreacyjno - sportowa, na terenie miasta i gminy Grodków.
 2. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Grodkowa.

§3

Siedzibą Ośrodka jest Grodków, ul. Kasztanowa 16, a terenem jego działania miasto i gmina Grodków.

§4

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą: Ośrodek Kultury i Rekreacji, 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa 16.

Rozdział II
Cel i przedmiot działania

§5

 1. Celem działąnia Ośrodka jest wszechstronna edukacja kulturalna społeczeństwa, upowszechnianie kultury, sportu masowego i rekreacji, wzbogacanie osobowości człowieka, kształtowanie etyczno - moralnych i pratriotycznych postaw mieszkańców oraz gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie i udostępnianie dóbr kultury związanych z twórczością J.Elsnera. W swej działalności Ośrodek kształtuje zasady współżycia społecznego oraz rozwija kulturę, rekreację i wypoczynek życia codziennego, zmniejsza dysproporcje między środowiskami w dostępie do dóbr kultury.
 2. W szczególności do zakresu zadań Ośrodka należy:
  1. rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych społeczeństwa,
  2. przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
  3. kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  4. tworzenie warunków do rozwoju talentów twórczych oraz amatorskiego ruchu artystycznego,
  5. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
  6. organizowanie wystaw i ekspozycji stałych i czasowych dóbr kultury,
  7. udostępnianie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych oraz udzielanie informacji dla celów nauko - badawczych,
  8. rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań rekreacyjno - sportowych,
  9. kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w rekreacji,
  10. tworzenie warunków do rekreacji,
  11. wychowywanie poprzez rekreację,
  12. współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami sportowymi,
  13. współpraca ze środkami masowego przekazu,
  14. prowadzenie klubów i sekcji rekreacyjno - sportowych.
 3. Zadania wymienione w ust. 1 Ośrodek realizuje poprzez organizowanie:
  1. różnorodnych form edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych,
  2. indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze i różnych dziedzinach rekreacji,
  3. rożnych form indywidualnej aktywności kulturalnej miszkańców,
  4. imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na bazie komórek wychodzących w skład Ośrodka.
 4. Ośrodek prowadzi działalność instruktażowo - metodyczną.

§6

 1. Ośrodek możę na zasadach określonych w odrębnych przepisach organizować:
  1. spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, spotkania, seanse filmowe, kawiarnie, dyskoteki, zabawy festyny i inne imprezy,
  2. naukę języków obcych,
  3. imprezy rozrywkowe, sportowe, turystyczne, wypoczynek i rozrywkę dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
  4. ogniska i amatorskie zespoły artystyczne,
  5. świadczyć usługi fonograficzne, fotograficzne, politechniczne, plastyczne, nagłośnieniowe, oświetleniowe oraz inne usługi z zakresu kultury, sportu i rekreacji,
  6. prowadzić impresariat artystyczny,
  7. imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe),
  8. usługi gastronomiczne,
  9. prowadzić działalność wydawniczą,
  10. prowadzić działalność handlową,
  11. prowadzić inną działalność zgodną z przepisami prawa i związaną z pozyskiwaniem środków finansowych na potrzeby Ośrodka.

Rozdział III
Organy zarządzające i doradcze
 
§7

 1. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektor nadaje Ośrodkowi regulamin organizacyjny, w którym szczegółowo określa jego organizację wewnętrzną.
 3. Dyrektor przedstawia Radzie Miejskiej, po zaopiniowaniu przez komisję właściwą do spraw kultury, sportu i rekreacji Rady Miejskiej, opracowany przez siebie roczny program działania Ośrodka.
 4. Dyrektora powołuje i odwołuje Rada Miejska.
 5. Organem doradczym Ośrodka jest Społeczna Rada Programowa, która:
  • opiniuje program działania Ośrodka, uzupełnia go o własne wnioski i ocenia jego wykonanie,
  • działa w interesie społeczeństwa,
  • składa sięz przedstawicieli instytucji, organizacji społecznych, osób związanych z działalnością kulturalną, rekreacyjno - sportową, przedstawicieli odbiorców kultury i pracowników Ośrodka Kultury.
 6. Zasady wyboru Rady Programowej i jej działalności oraz zadania określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego Statutu

§8

 1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby w Ośrodku mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Ośrodka.
 2. Pracowników określonych w ust. 1 zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka.

§9

Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa Regulamin Wynagrodzenia.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§10

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Działalność Ośrodka jest finansowana ze środków przekazywanych z budżetu Gminy, dochodów własnych, dobrowolnych wpłat i darowizn, zapisów od osób prawnych i fizycznych, z fundacji oraz z innych źródeł.
 3. Ośrodek może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą i handlową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Dochody z działalności gospodarczej i handlowej przeznaczane są na celu statutowe Ośrodka.
 5. Bilans roczny ośrodka z rachunkiem wyników zatwierdza Rada Miejska w terminie do 30 czerwca roku następnego po roku obrachunkowego.

§11

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowych ustalony przez Dyrektora w trybie przewidzianym dla instytucji kultury zaopiniowany przez Radę Programową.
 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§12

Ośrodek podlega wpisowi do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Grodkowie.

§13

 1. Organem właściwym do nadania i zmiany Statutu jest Rada Miejska w Grodkowie.
 2. Zmiany Statutu wymagają opinii komisji właściwej do spraw kultury, sportu i rekreacji Rady Miejskiej w Grodkowie.

§14

Reorganizacja lub likwidacja Ośrodka następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej.

§15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 110, póz. 721, Nr 141, póz. 943, z 1998r. Nr 106, póz. 668, z 1999r. Nr 101, póz. 1178, z 2000r. Nr 12, póz. 136).

👁 A+ A-
pełny HTML | wersja mobilna
[X]

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.